Judaica- brass Hanukiyah 'Shalom Yerushlayim'

Stuff For Sale

Judaica- brass Hanukiyah 'Shalom Yerushlayim'
125 NIS
[email protected]
Ramat-Sharet J-m

Brass Hanukiyah 'Shalom Yerushalayim' + pics of 12 tribes. Great souvenir gift. 125sh. Pls contact Shelly 02-6434472  0506247602 Pinhas Rosen Ramat-Sharet


Share: