Avi Pave - Building Supervisor

Services

Avi Pave - Building Supervisor

  • ן שירותי ניהול ,תיאום ופיקוח על פרויקטים בתחום הבניה הציבורית , בניה פרטית, תשתיות ופיתוח

  • ניהול ופיקוח עבודות שלד , גמר ,מערכות תברואה, מיזוג אוויר ,חשמל ותקשורת

  • ליווי פרויקטים משלב התכנון, המכרז, ניהול הפרויקט וייצוג המזמין מול הקבלן המבצע.

  • טיפול בחשבונות ,ניהול תקציב ,תיאום עם יועצים, בדיקת מפרטים

  • כיום מועסקים בחברה מהנדס אזרחי ומפקחי בניה מקצועיים.

946d04_d51ea549565a4aa0b256934b6a900973.jpg_srz_p_437_437_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz 

Share: