R. ORLOFSKY 06:45PM SAT NITE 20 NOV 2021 (schul policy)

Community

logoprint
R. ORLOFSKY 06:45PM SAT NITE 20 NOV 2021 (schul policy)

R. ORLOFSKY 06:45PM SAT NITE 20 NOV 2021

Antisemitism

A Shiur on Parshat Hashavua by

Rabbi Dovid Orlofsky

on Motzai Shabbat, Parshat Vayeishev

November 20

Beit Knesset NEVEY NOF

Rechov PARNASS 10

6:45 p.m.


Share:

More Community